ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

เนื้อหา
- ภาพรวมของการทำธุรกิจ
- ความรู้บัญชี เบื้องต้น
- ความรู้ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- สรุปสาระสำคัญ "เรื่องบัญชี ภาษี ในการทำธุรกิจ"
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบัญชีภาษี
- ทักษะในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล เบื้องต้น
- การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเอง
- ประหยัดภาษี

โดย อาจารย์ณภัค วรจิรปัญชญา